Публікації

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛЮКОНАТА МАГНИЯ И КАЛИЯ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ЛЕЧЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Высокая заболеваемость и смертность от цереброваскулярной патологии вызывает неугасающий интерес к данной проблеме. Несмотря на значительные успехи фармакологии в разработке различных нейропротекторных препаратов все они имеют низкий профиль безопасности, большое количество противопоказаний и побочных эффектов, а также, что немаловажно, высокую стоимость. Все это способствует поиску новых эффективных, безопасных и доступных препаратов. Комбинированный препарат глюконовой кислоты Ритмокор® показ...

Антиишемическая эффективность ритмокора и его влияние на качество жизни у больных, перенесших инфаркт миокарда

Ишемическая болезнь сердца (ИБС), несмотря на последние достижения медикаментозной терапии, по-прежнему снижает качество жизни больных и остается одной из основных причин смерти при сердечно-сосудистой патологии (2). Несмотря на внедрение в практику лечения ИБС новых препаратов различных классов лекарственных средств (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, β-адреноблокаторы и т. д.), выживаемость больных ИБС за последние годы существенно не изменилась (2).  Проводимая таким больн...

ОЦІНКА КАРДІОТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ АНТРАЦИКЛІНОВИХ АНТИБІОТИКІВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КАРДІОПРОТЕКЦІЇ

Антрациклінові антибіотики включені в багато схем лікування онкологічних захворювань. Серед цих препаратів найбільш широко застосовують доксорубіцин (даунорубіцин, епірубіцин, адріаміцин) [8-12].  Кардіотоксична дія антрациклінів часто є основним обмежувальним фактором проведення адекватної цитостатичної терапії і буває настільки серйозною, що вимагає припинення лікування ще до отримання чіткого протипухлинного ефекту [18-20]. Небезпека антрациклінових ушкоджень серця полягає у високій ...

Ефективність препарату Ритмокор® у лікуванні хворих на нейроциркуляторну дистонію

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) та їх ускладнення є основною причиною інвалідизації та смертності працездатного населення в усьому світі. Економічні витрати суспільства на ліку- вання цієї категорії пацієнтів щороку зростають, проте якість лікування залишає бажати кращого [11]. Тому, разом зі створен- ням нових препаратів і розробкою стратегій лікування захворю- вань системи кровообігу [7], актуальним є питання щодо можли- вості попередження соматичної серцево-судинної патології, розпізнав...

Эффективность и безопасность РИТМОКОРА® у пожилых больных с ишемической болезнью сердца и экстрасистолической аритмией

Экстрасистолическая аритмия (ЭА) является распространенным нарушением сердечного ритма, особенно у больных пожилого и старческого возраста [1,2,6]. Наиболее часто ЭА у них обусловлена ишемической болезнью сердца. Лечение ЭА у больных ИБС предполагает назначение антиангинальных и антиаритмических препаратов (бета-адреноблокаторов, блокаторов медленных кальциевых каналов, нитратов, амиодарона, антиаритмических препаратов 1-го класса), ингибиторов АПФ [2-6]. Наряду с этим, существенно значение ...

АКТИВАТОРЫ ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МИОКАРДА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ИБС?

В последние годы в рекомендации Рабочей группы Европейского общества кардиологов по ведению больных стабильной стенокардией (2006) в качестве базисной терапии введен класс активаторов калиевых каналов. Именно группа активаторов калиевых каналов стала объектом всестороннего изучения, поскольку представляет интерес в связи с возможностью терапевтического влияния на процессы, направленные на формирование особого состояния миокарда - прекондиционирования.  Развитие прекондиционирования миок...

Використання ЦитоВелу в комплексному лікуванні адиктивних розладів у учасників АТО в Луганській області

Проведений аналіз ефективності ЦитоВелу у комплексному лікуванні адитивних розладів 192 учасників АТО на базі Луганського обласного наркологічного диспансеру (м. Лисичанськ, 30 км від зони зіткнення). Основна та контрольна групи склали 98 та 94 пацієнтів відповідно. Клінічні варіанти алкогольного абстинентного синдрому були наступними: нейровегетативний – 134 (69,8%), церебральний – 35 (18,4%), вісцеральний (або соматичний) – 23 (12,2%). Ефективність лікування оцінювалася в динаміці за допомого...

ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТА ЗІ СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ЛІКАРЕМ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНИМ ЛІКАРЕМ (методичні рекомендації)

Ішемічна хвороба серця (ІХС) займає провідне місце серед причин втрати працездатності та смертності в світі, особливо в економічно розвинених країнах. За офіційною статистикою на 2013 р. поширеність усіх форм ІХС серед дорослого населення України становить приблизно 24%, в тому числі серед осіб працездатного віку – близько 10%. Захворюваність на ІХС складає 2% на рік. Стабільна стенокардія напруження зустрічається приблизно у 35,5% хворих з ІХС, які звертаються за медичною допомогою. Ішемія м...

ЛІКУВАННЯ КОМОРБІДНОГО СТАНУ — АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В ПОЄДНАННІ ІЗ СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ. (Методичні рекомендації)

Артеріальна гіпертензія (АГ) в поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця (СІХС) та цукровим діабетом ІІ типу (ЦД ІІ) є найбільш поширеним коморбідним станом в лікарській практиці. Відомо, що таке поєднання (АГ, СІХС, ЦД ІІ) підвищує кардіоваскулярний ризик, знижує якість життя таких хворих, зменшує його тривалість, підвищує інвалідизацію населення та смертність внаслідок фатальних серцево-судинних подій. Доведено, що АГ утричі частіше зустрічається у хворих із СІХС і ЦД ІІ, а наявніст...

ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ ЮРА И МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКЦИИ

В статье приведена характеристика поражения сердечно-сосудистой системы у 38 детей с суставной формой ЮРА. Обнаружены функциональные и метаболические изменения со стороны сердца. Для коррекции выявленных нарушений у 20 детей применено курсовое лечение препаратом Ритмокор, что способствовало улучшению функциональной деятельности сердца за счет уменьшения случаев выявления тахикардии, синусовой аритмии, нарушений процессов реполяризации, уменьшения суточного среднего количества предсердных экстра...