Публікації

Інформаційний лист

Скачати інформаційний лист у форматі PDF ...

Етіопатогенетичне лікування хронічної судинної патології головного мозку у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу

Хронічна недостатність мозкового кровообігу (ХНМК) - повільно прогресуюча дисфункція мозку, що виникає внаслідок дифузного і / або дрібно-вогнищевого пошкодження мозкової тканини в умовах тривало існуючої недостатності церебрального кровопостачання. ХНМК у вітчизняній літературі відома більше під терміном «дисциркуляторна енцефалопатія» (ДЕ) [1]. Вважається, що цей синдром об’єднує майже всі форми хронічної патології мозку при артеріальній гіпертензії та атеросклерозі - від легких клінічних про...

Комплексная антиаритмическая терапия у пациентов с патологией щитовидной железы

По данным ВОЗ патологией щитовидной железы (ЩЖ) страдает более 200 млн человек в мире. Давно известно, что основные клинические проявления и симптомы заболеваний ЩЖ связаны с эффектом воздействия тиреоидных гормонов на сердечно-сосудистую систему. Как избыток, так и недостаток тиреоидных гормонов вызывает изменения сердечной сократимости, сердечного выброса, артериального давления и общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС) [2, 3]. В большинстве случ...

Место Ритмокора в комплексной антиаритмической терапии у пациентов с патологией щитовидной железы

По данным ВОЗ, патологией щитовидной железы (ЩЖ) страдает более 200 млн человек в мире. Только за последние 5 лет абсолютный прирост числа вновь выявленных случаев заболеваемости в экономически развитых странах составил 51,8 % среди женщин и 16,7 % среди мужчин. По данным Фремингемского исследования, повышенный уровень тиреотропного гормона (ТТГ) отмечен у 13,6 % женщин, а в Колорадском исследовании — у 9,5 % людей [1]. Давно известно, что основные клинические проявления и симптомы заболеван...

Эффективность комбинированного активатора калиевых каналов Aдвокарда® при эпизодах безболевой ишемии миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца

В течении ишемической болезни сердца (ИБС) тревожным клиническим сигналом несоответствия потребности миокарда в кислороде и его кровоснабжения является ангинозная боль. Отсутствие такого сигнала – безболевая ишемия миокарда (ББИМ) – приводит к недооценке серьезности ситуации и, соответственно, к недостаточным мерам по ее устранению. Согласно литературным данным [1–3, 9], наличие ББИМ является прогностически неблагоприятным фактором. Практически у трети больных ИБС с эпизодами ББИМ в дальнейшем ...

Влияние активатoрoв аденозинoвых рецептoрoв на терапию пациентoв c cердечнoй недостаточностью

Цель работы - изучение эффективности активаторов пуриновых (аденозиновых) рецепторов- аденози н-трифосфат-Мg (ll) глюконат (ATG), на параметры центральной гемодинамики, толерантность к физической активности и вазоактивные вещества у пациентов с сердечной недостаточностью (СН). Установлено, что включение ATG в схему комплексной фармакотерапии приводит к повышению эффективности лечения. Об этом свидетельствует улучшение клинического течения заболевания, положительные изменения параметров централь...

Ефективність препарату Адвокард у комплексному лікуванні пацієнтів після перенесеного гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST на ранніх етапах реабілітації

Інфаркт міокарда (ІМ) залишається одним із найбільш небезпечних проявів ішемічної хвороби серця (ІХС). Відповідно до оновленого у 2018 р. універсального визначення ІМ, у більшості госпіталізованих пацієнтів виникає І тип захворювання, що характеризується класичним розвитком атеросклерозу коронарних артерій, ускладненого тромбозом. Припинення коронарного кровотоку призводить не тільки до механічного закупорювання судини та виразної клінічної симптоматики (у вигляді ангінозного болю, порушень ...

Лікування гострого інфаркту міокарда з використанням засобів фармакологічного впливу посткондиціювання Н.М. Середюк

Новітні стратегії ведення хворих зі STEMI та NSTEMI, які включають в себе реваскуляризацію міокарда шляхом коронарного стентування чи аорто-, мамарокоронарного шунтування, на сьогоднішній день в Україні застосовуються у 30-40% ургентних хворих такої категорії, більша ж частина хворих лікуються шляхом призначення оптимальної медикаментозної терапії (ОМТ). Одним із можливих шляхів потенціювання стандартного лікування хворих зі STEMI/ NSTEMI є відкриті нещодавно ефекти прекондиціювання (ПреК) та п...

Деякі аспекти застосування Ритмокору в практиці лікаря

Останнім часом, в Україні, ми стикаємося з проблемою вибору лікарських препаратів не тільки через широку палітру можливих варіантів хімічних структур, але, також, через великий потік нових маловивчених лікарських препаратів, які не входять до стандартів лікування різних патологій, вказаних у рекомендаціях Європейського товариства кардіологів або прийнятих Асоціацією кардіологів України. Частково – це імпортні лікарські засоби, а часом – це препарати вітчизняного виробництва. Історично склалося,...

Оценка эффективности и безопасности препарата Ритмокор у больных с нарушениями ритма сердца на фоне ишемической болезни сердца

В статье представлены результаты многоцентрового исследования по изучению инъекционной формы Ритмокора у больных ИБС с желудочковой экстрасистолией І-ІІІ класса и предсердной экстрасистолией. Исследование проводилось в трех кардиологических центрах Украины. По результатам исследования использование инъекционной формы Ритмокора в дозе 20 мл 10 % раствора на 150 мл изотонического раствора 1 раз в день в течении 10 суток позволило достоверно уменьшить количество желудочковых и предсердных экстраси...