Публікації

ОЦІНКА КАРДІОТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ АНТРАЦИКЛІНОВИХ АНТИБІОТИКІВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КАРДІОПРОТЕКЦІЇ

Антрациклінові антибіотики включені в багато схем лікування онкологічних захворювань. Серед цих препаратів найбільш широко застосовують доксорубіцин (даунорубіцин, епірубіцин, адріаміцин) [8-12].  Кардіотоксична дія антрациклінів часто є основним обмежувальним фактором проведення адекватної цитостатичної терапії і буває настільки серйозною, що вимагає припинення лікування ще до отримання чіткого протипухлинного ефекту [18-20]. Небезпека антрациклінових ушкоджень серця полягає у високій ...

Ефективність препарату Ритмокор® у лікуванні хворих на нейроциркуляторну дистонію

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) та їх ускладнення є основною причиною інвалідизації та смертності працездатного населення в усьому світі. Економічні витрати суспільства на ліку- вання цієї категорії пацієнтів щороку зростають, проте якість лікування залишає бажати кращого [11]. Тому, разом зі створен- ням нових препаратів і розробкою стратегій лікування захворю- вань системи кровообігу [7], актуальним є питання щодо можли- вості попередження соматичної серцево-судинної патології, розпізнав...

Эффективность и безопасность РИТМОКОРА® у пожилых больных с ишемической болезнью сердца и экстрасистолической аритмией

Экстрасистолическая аритмия (ЭА) является распространенным нарушением сердечного ритма, особенно у больных пожилого и старческого возраста [1,2,6]. Наиболее часто ЭА у них обусловлена ишемической болезнью сердца. Лечение ЭА у больных ИБС предполагает назначение антиангинальных и антиаритмических препаратов (бета-адреноблокаторов, блокаторов медленных кальциевых каналов, нитратов, амиодарона, антиаритмических препаратов 1-го класса), ингибиторов АПФ [2-6]. Наряду с этим, существенно значение ...

АКТИВАТОРЫ ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МИОКАРДА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ИБС?

В последние годы в рекомендации Рабочей группы Европейского общества кардиологов по ведению больных стабильной стенокардией (2006) в качестве базисной терапии введен класс активаторов калиевых каналов. Именно группа активаторов калиевых каналов стала объектом всестороннего изучения, поскольку представляет интерес в связи с возможностью терапевтического влияния на процессы, направленные на формирование особого состояния миокарда - прекондиционирования.  Развитие прекондиционирования миок...

Використання ЦитоВелу в комплексному лікуванні адиктивних розладів у учасників АТО в Луганській області

Проведений аналіз ефективності ЦитоВелу у комплексному лікуванні адитивних розладів 192 учасників АТО на базі Луганського обласного наркологічного диспансеру (м. Лисичанськ, 30 км від зони зіткнення). Основна та контрольна групи склали 98 та 94 пацієнтів відповідно. Клінічні варіанти алкогольного абстинентного синдрому були наступними: нейровегетативний – 134 (69,8%), церебральний – 35 (18,4%), вісцеральний (або соматичний) – 23 (12,2%). Ефективність лікування оцінювалася в динаміці за допомого...

ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТА ЗІ СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ЛІКАРЕМ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНИМ ЛІКАРЕМ (методичні рекомендації)

Ішемічна хвороба серця (ІХС) займає провідне місце серед причин втрати працездатності та смертності в світі, особливо в економічно розвинених країнах. За офіційною статистикою на 2013 р. поширеність усіх форм ІХС серед дорослого населення України становить приблизно 24%, в тому числі серед осіб працездатного віку – близько 10%. Захворюваність на ІХС складає 2% на рік. Стабільна стенокардія напруження зустрічається приблизно у 35,5% хворих з ІХС, які звертаються за медичною допомогою. Ішемія м...

ЛІКУВАННЯ КОМОРБІДНОГО СТАНУ — АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В ПОЄДНАННІ ІЗ СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ. (Методичні рекомендації)

Артеріальна гіпертензія (АГ) в поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця (СІХС) та цукровим діабетом ІІ типу (ЦД ІІ) є найбільш поширеним коморбідним станом в лікарській практиці. Відомо, що таке поєднання (АГ, СІХС, ЦД ІІ) підвищує кардіоваскулярний ризик, знижує якість життя таких хворих, зменшує його тривалість, підвищує інвалідизацію населення та смертність внаслідок фатальних серцево-судинних подій. Доведено, що АГ утричі частіше зустрічається у хворих із СІХС і ЦД ІІ, а наявніст...

ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ ЮРА И МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКЦИИ

В статье приведена характеристика поражения сердечно-сосудистой системы у 38 детей с суставной формой ЮРА. Обнаружены функциональные и метаболические изменения со стороны сердца. Для коррекции выявленных нарушений у 20 детей применено курсовое лечение препаратом Ритмокор, что способствовало улучшению функциональной деятельности сердца за счет уменьшения случаев выявления тахикардии, синусовой аритмии, нарушений процессов реполяризации, уменьшения суточного среднего количества предсердных экстра...

Використання препарату «РИТМОКОР» для комплексного лікування функціональних розладів серцево-судинної системи у дітей

Діти із функціональними розладами серцево-судинної системи повинні проходити комплексне обстеження для встановлення змін з боку серця та призначення адекватного лікування. Включення в комплексне лікування функціональних розладів серцево-судинної системи препарату «РИТМОКОР» супроводжується покращенням функціональної діяльності серця, пов'язаною з його метаболічною, мембраностабілізуючою, антиоксидантною та антиаритмічною властивостями. Повний текст статті ви можете скачати у форматі PDF ...

Патогенетичноспрямована корекція функцій серця при вторинній кардіоміопатії у дітей та підлітків

Поширеність та відсутність тенденції до зниження хвороб серцево-судинної системи, як в дитячому віці, так і серед дорослих в усьому світі й в Україні зокрема, загальновідома (1, 5). Офіційна статистика нашої держави впродовж останніх років наголошує на домінуючій перевазі в структурі серцево-судинних захворювань у дітей та підлітків «синдрому вегетативних дисфункцій» і «нез'ясованих уражень серця» (3). Наразі на сьогодні вже й серед дорослих кардіологів досліджуються й широко обговорюютьс...