Публікації / АДВОКАРД

АКТИВАТОРЫ ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МИОКАРДА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ИБС?

В последние годы в рекомендации Рабочей группы Европейского общества кардиологов по ведению больных стабильной стенокардией (2006) в качестве базисной терапии введен класс активаторов калиевых каналов. Именно группа активаторов калиевых каналов стала объектом всестороннего изучения, поскольку представляет интерес в связи с возможностью терапевтического влияния на процессы, направленные на формирование особого состояния миокарда - прекондиционирования. докладніше

Эффективность комбинированного активатора калиевых каналов Aдвокарда® при эпизодах безболевой

В течении ишемической болезни сердца (ИБС) тревожным клиническим сигналом несоответствия потребности миокарда в кислороде и его кровоснабжения является ангинозная боль. Отсутствие такого сигнала – безболевая ишемия миокарда (ББИМ) – приводит к недооценке серьезности ситуации и, соответственно, к недостаточным мерам по ее устранению. докладніше

Вегетативный дисбаланс у больных со стенокардией напряжения: возможности физиологических триггеров процесса прекондиционирования

Известно, что в прогрессировании ишемической болезни сердца (ИБС) и развитии ее осложнений наряду с поражением венечного русла определенную роль играет и дисфункция нейрорегуляторной системы. докладніше

Влияние Адвокарда на вариабельность сердечного ритма у больных стенокардией напряжения

Известно, что в прогрессировании ишемической болезни сердца (ИБС) и развитии её осложнений, наряду с поражением коронарного русла определённую роль играет и дисфункция нейрорегуляторной системы [1, 2]. Изменения последней могут быть обусловлены с одной стороны гипоперфузией водителей ритма, регулирующих частотные и временные характеристики работы сердца, с другой – изменениями в структуре мембран кардиомиоцитов и их электролитном балансе, что может сказываться на электромеханических свойствах миокарда. докладніше

Вплив препарату Адвокард на перебіг гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST

Матеріали та методи. В ході дослідження спостерігалися 42 пацієнти з ГКС з елевацією сегмента ST тривалістю менше 12 годин. Пацієнти були роз- ділені на 2 порівняні між собою групи. У 1-й (n=21) групі проводилося ургентне черезшкірне коронарне втручання; у 2-й (n=21) – додатково призначався препарат Адвокард. Пацієнтам з відновленим кровотоком продовжили стандартне медикаментозне лікування ГКС. Всім хворим через 24 години після черезшкірного коронарного втручання проводилася оцінка фракції викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ), рівня тропоніну Т і класу гострої серцевої недо- статності за класифікацією Killip. Через 3 тижні повторно визначали ФВ ЛШ, а також оцінювали функціональний клас хронічної серцевої недостатності (ХСН) за NYHA та дистанцію тесту з 6-хвилинною ходьбою. докладніше

Вплив Адвокарда на тяжкість ішемії міокарду у хворих стенокардією напруги

Автори провели оцінку впливу комплексного препарату Адвокард® на тяжкість ішемії міокарда у хворих на стенокардію напруги. У ході роботи обстежено 30 хворих (20 чоловіків і 10 жінок, середній вік 56±2 р.) із стенокардією напруги, прогресуючої на момент включення у дослідження. Пацієнти були розподілені на дві групи: у першій (n=15) призначалася стандартна терапія прогресуючої стенокардії, у другій – додатково комплексний препарат Адвокард® (фірма «ФарКоС», Україна) в дозі 3 таблетки на добу протягом 1 міс. докладніше

Ефективність препарату Адвокард® у пацієнтів з ішемічною хворобою серця

Основним патофізіологічним механізмом ІХС є невідповідність між потребою міокарду в кисні і можливостями коронарного кровотоку задовольнити ці потреби. Невідповідність між потребою міокарду в кисні і його доставкою може виникнути унаслідок вираженого атеросклерозу коронарних артерій (КА), спазму їх і поєднання атеросклеротичного ураження і спазму КА, тобто їх органічної і динамічної обструкції. докладніше

Терапевтична ефективність Адвокарда при хронічній серцеві недостатності

У статті обговорюються результати дослідження застосування комбінованого препарату Адвокард® у складі комплексної терапії хронічної серцевої недостатності (ХСН). В результаті проведеного порівняльного аналізу показано позитивний вплив препарату Адвокард® на клініко-гемодинамічні показники, параметри центральної гемодинаміки, толерантність до фізичного навантаження, функціональний стан ендотелію у хворих на ХСН. докладніше

Публікації:

...

Подiї

Науково-практична конференція "День аритмології на Дніпропетровщині" 30 листопада 2018 року відбулася освітня науково-практична конференція «День аритмології на Дніпропетровщині» для лікарів за спеціальностями «загальна практика - сімейна медицина&raq... докладніше
всi подiї