Ефективність препарату Ритмокор® у лікуванні хворих на нейроциркуляторну дистонію

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) та їх ускладнення є основною причиною інвалідизації та смертності працездатного населення в усьому світі. Економічні витрати суспільства на ліку- вання цієї категорії пацієнтів щороку зростають, проте якість лікування залишає бажати кращого [11]. Тому, разом зі створен- ням нових препаратів і розробкою стратегій лікування захворю- вань системи кровообігу [7], актуальним є питання щодо можли- вості попередження соматичної серцево-судинної патології, розпізнавання та корекції причин її виникнення на етапі функціо- нальних розладів [11, 12]. У зв'язку з цим особливий інтерес становить нейроциркуляторна дистонія (НЦД) - варіант вегето- судинної дисфункції, що характеризується розладами діяльнос- ті, перш за все, серцево-судинної системи [1]. Діагноз НЦД виставляється близько 25 % амбулаторних хворих терапевтично- го та кардіологічного профілів [5, 9]. Недостатня увага до пато- генетичних факторів НЦД, невисока ефективність корекції функ- ціональних порушень зумовлюють їх трансформування в сома- тичну патологію [13, 14, 17].

Авторы провели исследование, целью которого стало изучение эффективности воздействия кардио- протекторного препарата Ритмокор® на особенности вегетативной регуляции и процессы реполяризации миокарда, толерантность к физической нагрузке, структурно-функциональные показатели сердечной мышцы и сердечного ритма у молодых людей с нейроциркуляторной дистонией (НЦД). В исследование было включено 60 пациентов с ЦНД по кардиальному типу, диагностированной в соответствии с рекомен- дациями Украинского общества кардиологов (2007), в возрасте 18,6±0,5 років. Группу контроля составили 30 здоровых участников, сопоставимых по возрасту и полу. Всем пациентам назначали Ритмокор® по 2 таблетки 3 раза в сутки. Продолжительность лечения составила 3 месяца. Выраженность вегетативных изменений оценивали по анкете-опроснику А.М. Вейна с выставлением баллов до и после курса лечения. Результаты показали уменьшение субъективных проявлений заболевания и выраженности нарушений сердечного ритма, а также улучшение метаболических процессов в миокарде и повышение толерант- ности к физическим нагрузкам у исследуемых пациентов с НЦД.

 

Повний текст статті ви можете скачати у форматі PDF


Публікації:

...

Подiї

Науково-практична конференція "День аритмології на Дніпропетровщині" 30 листопада 2018 року відбулася освітня науково-практична конференція «День аритмології на Дніпропетровщині» для лікарів за спеціальностями «загальна практика - сімейна медицина&raq... докладніше
всi подiї