Ефективність препарату Адвокард® у пацієнтів з ішемічною хворобою серця

В.І. Денисюк, Г.І. Коцута, Е.С. Осядла, О. Ф. Білонько

Вінницький національний медичний університет

 

Ішемічна хвороба серця (ІХС) займає провідне положення серед всіх причин смертності і інвалідності [Амосова Е.М., 2000; Метелица В.І., 1999]. Щороку при звертанні  пацієнтів до лікувально- профілактичних установ в Україні виявляється більш 500 тис хворих ІХС, переважно стенокардією [Лутай М.И.,  2002; ].

Основним патофізіологічним механізмом ІХС є невідповідність між потребою міокарду в кисні і можливостями коронарного кровотоку задовольнити ці потреби.  Невідповідність між потребою міокарду в кисні і його доставкою може виникнути унаслідок вираженого атеросклерозу коронарних артерій (КА), спазму їх і поєднання атеросклеротичного ураження  і  спазму КА, тобто їх органічної і динамічної обструкції.

Основним принципом лікування стенокардії є приведення у відповідність потреби міокарду в кисні і його доставки до міокарду. Реальним ефектом при ІХС володіють антиангинальні і антиагрегантні препарати і хірургічне лікування.

До антиангінальних (антиішемічних) препаратів відносяться нітрати і подібні по механізму дії сидноніміни, блокатори β-адренергічних рецепторів, антагоністи кальцію, активатори калієвих каналів [Окороков А.Н., 1996; Мазур Н.А., 1988; Hait R.,et al., 2004].

Доведено, що при тривалому застосуванні нітратів часто виникає толерантність (привикання) до них: толерантність при постійній інфузії нітратів виникає до кінця першої доби, а при застосуванні таблеток, капсул і пластирів на протязі декількох днів. На відміну від нітратів, молсидомін володіє теж нітратоподібною дією, але до нього толерантність не виникає, що є великою перевагою перед нітратами.

         За даними рандомізованого контрольованого дослідження (РКД) GISSI-3 виявлено зниження розвитку тяжких ускладнень інфаркту міокарда після застосування нітратів (кардіогенного шоку на 20%; фібриляції шлуночків на 20%; розривів міжшлуночкової перетинки на 50%), а в РКД ISIS-4 спостерігалось достовірне зниження летальності на фоні терапії нітратами в перші два дні від початку інфаркту міокарда [Hait R., Leroy G., 2004].

У ряді досліджень показано, що нітрати за клінічною ефективністю у хворих на стабільну стенокардію І-ІІ-ІІІ функціональних класів не поступаються бета-адреноблокаторам та антагоністам кальцію. При призначенні пролонгованих нітратів хворим на стабільну стенокардію покращується переносимість фізичних навантажень, знижується кількість нападів стенокардії, значно підвищується якість життя хворих [Данковцева Е.Н. та співавт., 2002; Марцевич С.Ю., 2003; Денисюк В.І., Денисюк О.В., 2006; Терещенко С.Н., Жиров И.В., 2006].

Відомо, що нітратоподібний препарат молсидомін (корватон) метаболізується в печінці, в якій перетворюється спочатку в SIN-1, а потім у зберігаючий вільну NO-групу  SIN-ІА, в подальшому – в оксид азоту (NO) та гуанілатциклазу. Отже, вазодилатуючий ефект молсидоміну близький до ефекту ендотеліального розслаблюючого фактору. Молсидомін розширяє переважно дрібні та середні венозні судини, що зменшує переднавантаження на серце за рахунок депонування крові. У великих дозах молсидомін розширює артерії та артеріоли, що знижує загальний периферичний опір судин, АТ і післянавантаження. У зв’язку з тим, що молсидомін не впливає на SН-групу, толерантність до нього не виникає, в той час як виснаження SН-груп є причиною розвитку толерантності до нітратів. Зниження венозного звороту і тиску наповнення в порожнинах серця призводить до зменшення потреби міокарда в кисні. Поряд з цим молсидомін збільшує синтез простагландину І2 (простацикліну), який інгібує агрегацію тромбоцитів та надає судиннорозширюючий вплив. При сублінгвальному прийомі таблеток молсидоміну антиангінальний ефект проявляється через 5 хв, тривалість дії – 6-7 год. Вважається, що сила клінічного ефекту 2 мг молсидоміну складає 5 мг нітрогліцерину чи 10 мг нітросорбіду [Мазур Н.А., 1988; Окороков А.Н., 1996; Колчин Ю.Н. та співавт., 2001; Лупанов В.П., 2004].

В останні роки переконливо доведено, що одним із факторів виникнення атеросклерозу є гіпергомоцистеїнемія. Тому для корекції виявлених змін хворим на ІХС з підвищеним вмістом гомоцистеїну в крові рекомендують призначати фолієву кислоту.

Ефективність терапії може посилюватися при безпосередній дії на процеси атерогенезу, що лежать в основі ІХС. У останні роки переконливо доведено, що одним із факторів виникнення атеросклерозу є гіпергомоцистеїнемія [Andreotti F. Et al., 1999; Nygard O.,et al., 1995;  Mayer EL, et al., 1996; Selhub J., 1999; Temple M.E.,et al., 2000; Fallon U.B,et al., 2001]. Тому для корекції гіпергомоцистеінемії    хворім на ІХС   в крові рекомендують призначати фолієву кислоту [Boushey C  et al., 1995; Pasternak R.G., 1996].

Різноманіття патогенетичних факторів  виникнення і прогресування ІХС визначає доцільність застосування комбінованих препаратів, одним  з яких є препарат Адвокард, запропонований фармакологічною  фірмою  «ФарКоС». 

Адвокард, сублінгвальні таблетки по 0,03 г,   є оригінальним комбінованим препаратом, який відноситься до групи кардіологічних засобів. За наслідками доклінічних досліджень

Мета дослідження – оцінити ефективність препарату адвокард®, таблетки по 0,03 г виробництва АОЗТ «Фармацевтична фірма «ФарКоС» у хворих на ішемічну хворобу серця.

Задачі дослідження:

вивчити ефективність досліджуваного препарату Адвокард, таблетки по 0,03 г виробництва АОЗТ «Фармацевтична фірма «ФарКоС» у хворих на ішемічну хворобу серця;

вивчити переносимість та можливі побічні ефекти досліджуваного препарату;

порівняти результати лікування, отримані в основній та контрольній групах та оцінити достовірність різниці.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

У дослідженні брали участь 90 пацієнтів які  розподілялися на 2 групи: контрольна (45 пацієнтів), яка одержувала базову терапію, і основна (45 пацієнтів), що одержувала додатково препарат Адвокард.

До складу базової терапії входили бета-адреноблокатор бісопролол у дозі 5 мг/добу та/або блокатор кальцієвих каналів амлодипін у фіксованій дозі, антиагрегант аспірин у  дозі  100 мг/добу; антисклеротичний   препарат  симвастатін   (вазилип)  у  дозі  20 мг/добу; для купірування нападів стенокардії призначали  нітрогліцерин, за наявності АГ – еналаприл в дозі 10-20 мг на добу. Пролонговані форми нітратів в період обстеження не призначалися.

  Хворим основної групи  додатково до аналогічної вищезгаданої терапії призначали Адвокард (0,03 г)  в   дозі  2 таблетки 3 рази на добу сублінгвально. Курс лікування  склав 14 днів.

Всі дані, що стосуються призначення супутньої терапії і обстеження пацієнтів, вносилися в Індивідуальну реєстраційну форму хворого та історію хвороби/амбулаторну  карту.

Схема обстеження хворих ІХС,  стабільною стенокардією напруги

Вид дослідження

До лікування

В процесі лікування

Після лікування

Оцінка відповідності пацієнта критеріям включення/виключення.

¨

 

 

Клінічне обстеження:

суб'єктивні симптоми захворювання;

вимірювання ЧСС, АТ в стані спокою після сублінгвального прийому Адвокард, таблетки по 0,03г;

 

¨

¨

 

3 і 7 доба

щодня

 

¨

¨

ЕКГ;

добове моніторування ЕКГ по Холтеру;

¨

¨

7 доба

¨

¨

Оцінка ефективності і переносності.

 

 

¨

 

До числа аналізованих  скарг відносилися: біль або дискомфорт у області серця, кількість нападів стенокардії (за добу та за тиждень), інтенсивність больових відчуттів під час нападу стенокардії (у балах), кількість прийнятих таблеток нітрогліцерину (за добу і за тиждень), Вплив досліджуваного препарату на кількість і тривалість епізодів ішемії міокарду оцінювали за даними  добового моніторування ЕКГ по Холтеру за наступними показниками:

кількість епізодів ішемії міокарду за добу:

кількість епізодів больової ішемії міокарду (БІМ);

кількість епізодів без больової ішемії міокарду (ББІМ).

Сумарна тривалість ішемії міокарду за добу:

сумарна тривалість БІМ;

сумарна тривалість ББІМ.

3. Відношення тривалості епізодів денної депресії сегменту ST до епізодів депресії сегменту ST в нічний час.

Дані обстеження заносили в історію хвороби (амбулаторну карту) і Індивідуальну реєстраційну форму хворого.

Одержані дані оброблені методами варіаційної статистики за допомогою комп'ютерної програми «Statistica 6.0 for Windows». Розраховувалися середні арифметичні величини показників, їх помилки, достовірність відмінностей середніх величин в різних групах за допомогою критерію t Стьюдента.

ОБГОВОРЕННЯ

Скарги хворих і дані об'єктивного обстеження до лікування відповідали клінічній картині ІХС, II-III ФК. Характеристика груп приведена в таблицях  2 і 3.

Таблиця 2

Розподіл хворих по віку та статі

 

Групи хворих

I група (контрольна)

II група (основна)

Кількість хворих

45

45

Вік, роки

59,5±1,8

58,9±2,1

Чоловіки/жінки

28 / 17

29/16

 

Основними скаргами більшості пацієнтів був пекучий або стискаючий біль (рідше – дискомфорт, відчуття тяжкості) у області серця (за грудиною), що часто віддавав в ліве плече, лопатку, звичайно викликався звичним рутинним фізичним (швидка ходьба, підйом на 2-3 поверх) або емоційним (психоемоційний стрес, холодна погода, після вживання їжі) навантаженнями. Крім того, згідно протоколу, у пацієнтів оцінювалися і інші суб'єктивні скарги, такі як відчуття перебоїв в серцевій діяльності,   серцебиття, стомлюваність і слабкість при звичних навантаженнях, зниження фізичної працездатності. Враховувалися кількість нападів стенокардії за добу, інтенсивність больових відчуттів під час нападу стенокардії, кількість прийнятих таблеток нітрогліцерину за добу і за тиждень. У більшості хворих вказані симптоми мали помірний ступінь виразності. Частота і виразність суб'єктивних симптомів у хворих двох груп в початковому стані істотно не відрізнялися При аналізі ЕКГ у деяких хворих (табл. 6) відмічено  горизонтальний зсув сегменту ST нижче ізолінії (більш  1 мм), зниження амплітуди зубця Т, скороминущі порушення ритму (синусна тахікардія, одиничні суправентрікулярні екстрасистоли). Порушення провідності не спостерігалось.

Таблиця 6

 Дані ЕКГ у хворих на ІХС  до і після лікування

 

Параметри

Основна група (n=45)

Контрольна   група (n=45)

до лікування

після

до лікування

після

Зсув сегменту ST, мм

1,8±0,09

0,5 ±0,03

1,9±0,07

0,8±0,05*°

Зміни зубця Т, хворих (n)

5

2

4

3

Порушення ритму, хворих (n)

4

1

4

2

Порушення провідності

-

-

-

-

Примітка: * - відмінності достовірні по відношенню до показників до лікування р< 0,05);

° - відмінності достовірні по відношенню до показників після лікування основної та контрольної групи пацієнтів.

Таким чином, результати обстеження показали відсутність істотних відмінностей між хворими двох груп до початку спостереження. Характер скарг і дані об'єктивного та інструментального  обстеження підтвердили наявність у пацієнтів ІХС, стабільної стенокардії напруги II-III ФК.

Із 45 хворих на ИХС, яким призначали Адвокард,  32 пацієнта (71,1%) не переносили нітрати пролонгованої дії в звязку  з виникненням головного болю, який спостерігався  навіть при вживанні таблеток нітрогліцерину під час приступу стенокардії.

При оцінці   скарг, в кінці курсу лікування (через 14 днів)  у хворих основної групи мале місце значне зменшення основних суб'єктивних симптомів в порівнянні з пацієнтами контрольної групи, які одержували лише базову терапію, що складається з аспірину, бета-блокатора та/або блокатора кальцієвих каналів у фіксованій дозі, нітрогліцерину - для купірування нападів стенокардії. Динаміка суб'єктивних симптомів у пацієнтів 2-х груп представлена в таблиці 4.

У хворих на ІХС зі стабільною стенокардією напруження  ІІ-ІІІ ФК під впливом 14-денного лікування комбінованим препаратом Адвокардом спостерігалось достовірне зменшення епізодів стенокардії за добу та прийнятих таблеток нітрогліцерину за добу (р<0,05), що свідчить про значну клінічну ефективність цього фармакологічного засобу в профілактиці виникнення нападів стенокардії (табл.8). У групі хворих без застосування Адвокарда ступінь зменшення вивчених показників, що вивчалися,  була меншою.

Таблиця 8

 Динаміка кількості нападів стенокардії та   прийому таблеток нітрогліцерину за добу у хворих на стабільну стенокардію напруги ІІ-ІІІ ФК

 

Показники

Основна група  (n=45)

Контрольна група (n=45)

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

Кількість нападів стенокардії за добу

3,73±0,3

1,61 ±0,4*

3,5±0,6

2,4±0,8

Кількість прийнятих за добу таблеток нітрогліцерину

3,82 ±1,3

1,86±0,9

3,7±0,8

2,8±0,7

Примітка: * - вірогідність різниці показників до та після лікування (p<0,05).

При порівняльній оцінці ефективності Адвокарда у хворих з різними функціональними класами стабільної стенокардії напруги був  виявлений більш значний позитивний ефект у хворих з ФК ІІ, де відмічене зменшення частоти нападів стенокардії і кількості вживаних таблеток нітрогліцерину на 75,8%, тоді як у хворих з ІІІ функціональним класом – на 53,5% (p<0,05). У хворих контрольної групи  значної різниці в результатах лікування не було відмічено (49,4% та 46,9%, відповідно). Отже, ефективність Адвокарда значною мірою визначається початковим станом здоровя пацієнта (мал.1).

 

 

Мал.1. Зміни частоти нападів стенокардії після лікування в залежності від функціонального класу

 

Згідно даним добового моніторування ЕКГ по Холтеру (табл.9) після  проведеного курсу лікування у пацієнтів обох груп зменшилася  кількість епізодів больової і без больової ішемії міокарду, сумарна тривалість больової і без больової ішемії міокарду,  а також відношення тривалості епізодів денної депресії сегменту ST до тривалості епізодів нічної депресії сегмента ST. Проте, при порівнянні вище вказаних показників у пацієнтів двох груп після лікування відбувалось  значне   покращення показників добового моніторування ЕКГ по Холтеру у пацієнтів основної групи, які одержували препарат Адвокард,   в порівнянні з пацієнтами групи контролю (табл.9).

                   & nbsp;                   &nb sp;                                         &n bsp;                   &nbs p;           Таблиця 9

  Дані добового моніторування ЕКГ по Холтеру

Параметри

Контрольна група

Основна  група (n=45)

до лікування

після

до лікування

після

Кількість епізодів ішемії міокарду за добу:

кількість епізодів  БІМ

кількість епізодів  ББІМ

13,6±2,5

 

12±0,32

 

6±0,21*

 

4,0±3,1*

 

12,8±2,92

 

10±0,5

 

1,7±1,49**

 

 2,3±0,4**     

 

Сумарна тривалість ішемії міокарду за добу:

сумарна тривалість БІМ, хвилини;

сумарна тривалість ББІМ, хвилини.

 

 

76,5±3,6

 

 

72,8±5,4

 

 

 

 

68,8±1,6*

 

 

56,6±3,9*

 

 

 

 

84,3±4,4

 

 

76,2±4,3

 

 

 

57,3±3,6*

 

 

47,6±2,2

Відношення тривалості епізодів денної депресії ST до епізодів нічної депресії ST.

4,70±3,36

2,94±1,78

4,83±2,51

3,15±1,39

Примітка: * - відмінності достовірні по відношенню до показників до лікування при р< 0,05;

** - відмінності достовірні по відношенню до показників після лікування контрольної групи пацієнтів при р< 0,01.

У хворих на ІХС зі стабільною стенокардією напруження ІІ-ІІІ ФК під впливом 14-денного лікування комбінованим препаратом Адвокардом за даними холтерівського моніторування ЕКГ визначилось достовірне зменшення кількості епізодів ішемії міокарду за добу, кількості епізодів БІМ за добу та сумарної тривалості БІМ за добу (р<0,05). Поряд з цим кількість епізодів ББІМ за добу, сумарна тривалість ББІМ за добу та відношення тривалості епізодів денної депресії сегменту ST до тривалості епізодів депресії сегментів ST в нічний годину покращувалось несуттєво (р>0,05). У контрольній групі обстежених хворих без застосування Адвокарду зміни були аналогічними, але менш виразними. 

Більш значна позитивна динаміка показників ЕКГ і добового моніторування ЕКГ по Холтеру у пацієнтів основної групи (р<0,05)   підтверджує його антиішемічні, антиатеросклеротичні, антиоксидантні та мембранопротекторні властивості та  свідчить про позитивний вплив препарату Адвокард, таблетки по 0,03 г, виробництва АОЗТ «Фармацевтична фірма «ФарКоС» на метаболічні процеси в міокарді,

Отже, при лікуванні хворих на стабільну стенокардію ІІ-ІІІ ФК за допомогою комбінованого препарату Адвокард упродовж 2-х тижнів як під контролем холтерівського моніторування ЕКГ, так і за клінічними ознаками  (кількість нападів стенокардії та прийом таблеток  нітрогліцерину за добу) визначалось  зменшення кількості епізодів ішемії міокарда, кількості епізодів БІМ за добу, сумарної тривалості БІМ за добу, а також зменшення числа нападів стенокардії та кількості прийомів таблеток нітрогліцерину за добу, що свідчить про ефективність Адвокарда в   попередження виникнення нападів больового синдрому.

Висновки

У хворих на ІХС із стабільною стенокардією напруження ІІ-ІІІ ФК комбінований препарат Адвокард, в який входить молсидомін, аденінові нуклеотиди та фолієва кислота володіє виразною антиангінальною дією.

Після 2-х тижневого курсового лікування комбінованим препаратом Адвокардом у обстежених хворих наступає достовірне зменшення кількості нападів стенокардії та кількості прийнятих таблеток нітрогліцерину за добу.

У хворих на стабільну стенокардію напруження ІІ-ІІІ ФК після 2-х тижневого лікування Адвокардом за даними холтерівського моніторування ЕКГ спостерігалось достовірне зменшення кількості епізодів ішемії міокарда за добу, кількості епізодів БІМ за добу, сумарної тривалості БІМ за добу, що свідчить про виражений антиангінальний ефект препарату, в той час як у контрольній групі хворих без застосування Адвокарду така достовірність не визначалась.

У обстежених хворих висока ефективність комбінованого препарату Адвокарду визначалась у 44% хворих, помірна – у 44%, низька ефективність – у 12% пацієнтів, що значно вище ніж у контрольній групі хворих, що не отримували цей препарат.

При 2-х тижневому лікуванні комбінованим препаратом Адвокардом добра переносимість препарату спостерігалась у 88% хворих, задовільна в 12% осіб.

У обстежених хворих при застосуванні комбінованого препарату Адвокард визначались незначні побічні реакції препарату: головний біль зустрічався в 12%.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. – Киев: Здоров’я. Т.1. 2000.

Данковцева Е.Н., Затейщиков Д.А., Сидоренко Б.А. и др. Применение нитратов в медицине // Фарматека. 2002. - №5. – С. 55-62.

Денисюк В.И., Серкова В.К., Малая Л.Т. Стенокардия. – Винница – Харьков: ДП ДКФ, 2002. – 512 с.

Лупанов В.П. Применение нитратов при стабильной стенокардии. Кардиоваск. тер. и проф. – 2004. - №1. – С. 92-102.

Лутай М.І., Пархоменко О.М., Шумаков В.О. Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Принципи профілактики і лікування. – К.:”Морион. – 2002. 48 с.

Мазур Н.А. Основы клинической фармакологии и фармакотерапии в кардиологии. – М.: Медицина, 1988. – 304 с.

Мазур Н.А. Клиническая фармакология нитратов и их эффективность // Кардиология. – 2006. - №8. – С. 55-62.

Марцевич С.Ю. Современные взгляды на терапию нитратами больных ишемической болезнью сердца // Сердце. – 2003. - №1. – С. 76-83.

Марцевич С.С., Метелица В.И. Молсидомин и изосорбида динитрат: сравнение эффективности у больных со  стенокардией напряжения //Кардиология. – 1988. - № 7. – С.68-70.

Метелица В.И. Новое в лечении хронической ишемической болезни сердца –  М.: Інсайт – 1999. - 210 с.

Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практическое руководство.   Т. 3. Кн. 1 – Мн.: Высш. шк. Витебск: Белмедкнига, 1996. – 464 с.

Терещенко С.Н., Жиров И.В. Сравнительная эффективность различных форм нитроглицерина в купировании астматических ангинозных приступов. // Рос. Кардиол. Журнал. – 2006. - №4. – С. 60-63.

Andreotti F, Burzotta F, Mazza A, Manzoli A, Robinson K, Maseri A. Homocysteine and arterial occlusive disease: a concise review //Cardiology. - 1999. - Vol. 44, N 4. – P. 341-345.

Boushey C, Beresford S.A, Omenn G, Motulsky A. A quantitative assessment of plasma homocysteine as a risk factor for vascular disease. Probable benefits of increasing folic acid intakes // JAMA. -  1995. – Vol. 274. – P.1049-1057.

Elkayam U., Amin J., Mehra A. et al. A prospective randomized. double-blind, crossover study to comare that efficacy and safety of chronic nifedipine therapy with that  of isosorbide dinitrate and their combination in the treatment  of chronic congestive heart failure. //Circulation. – 1990. – Vol.82. – P.1954-1961.

Fallon U.B, Ben-Shlomo Y, Elwood P, Ubbink J B, Smith G D. Homocysteine and coronary heart disease in the Caerphilly cohort: a 10 year follow up// Heart. – 2001. – Vol.85. -  P.153-158

Hait R., Leroy G. Cardiovascular therapeutics Cross-sectional analysis of major clinical trials. Editions Frison-Roche. 2004 – 346 p.

Kosmiski M.A., Swed H., Sadovski Z. Аntiishemic response to sublingual nitroglycerin during oral administration of isosorbide dinitrate in patients with stable angina pectoris: when does cross tolerance occur? // Cardiovascular Drugs Ther. 2004. V. 18, №1. – H. 47-55.

Mangione N.J., Glasser S.P. Phenomenon of nitrate tolerance// Amer. Heart J. – 1994. – Vol.128. – P. 137-146.

Mayer EL, Jacobsen DW, Robinson K. Homocysteine and coronary atherosclerosis //J. Am. Coll. Cardiol. – 1996. – Vol. 27. – P. 517–527.

Nygard O., Vollset S.E. et. al. Total plasma homocysteine and cardiovascular risk profile. The Hordaland homocysteine Study //JAMA. – 1995.- Vol. 274. – P.1526-1533.

Pasternak R.G., Grundy S.M., Levy D., Thompson P.D. 27th Bethesda conference  matching the intensity of risk factor management with the hazard for coronary disease  events. September 14. 1995. Task force 3. Spectrum of risk factors for  coronary heart disease //JACC. – 1996. – Vol.27. – P.978-990.

Selhub J. Homocysteine metabolism // Annu. Rev. Nutr. - 1999. – Vol. 19. – P. 217– 246.

Temple M.E., Luzier A.B.,  Kazierad D.J. Homocysteine as a Risk Factor for Atherosclerosis //Ann. Pharmacother. – 2000. – Vol. 34. – P.57–65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ

К статье В.И. Денисюка и соавторов «Эффективность препарата Адвокард® у пациентов с ишемической болезнью сердца»

 

В статье  приводятся результаты исследования нового оригинльного препарата Адвокард у больных ишемической болезнью сердца II-III ф.к. Установлено, что препарат обладает выраженной антиангинальной активностью: уменьшает количестов приступов стенокардии и их выраженность, достоверно уменьшает количество эпизодов ишемии миокарда по данным суточного мониторирования. Добавление препарата к стандартной терапии ишемической болезни сердца позволило значимо повысить клиническую эффективность лечения.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, болевая ишемия миокарда, безболевая ишемия миокарда, Адвокард®.

 

THE SUMMARY

V.I.Denisuk and co-authors « Efficiency of preparation Аdvocard® at patients with ischemic heart of deasese»

 

In article results of research new original preparation Аdvocard® at patients with ischemic heart of deasese II-III. It is established, that the preparation possesses expressed antiishemic activity: reduces attacks of a angina and their expressiveness, authentically reduces quantity of episodes of an ischemia of a myocardium according to daily monitoring. Addition of a preparation to standard therapy of ischemic heart of deasese has allowed to increase clinical efficiency of treatment significantly.

Key words: ischemic heart of deasese, a painful ischemia of a myocardium, a non-painful ischemia of a myocardium, Аdvocard®.

 

 

 

 

Публікації:

...

Подiї

Науково-практична конференція "День аритмології на Дніпропетровщині" 30 листопада 2018 року відбулася освітня науково-практична конференція «День аритмології на Дніпропетровщині» для лікарів за спеціальностями «загальна практика - сімейна медицина&raq... докладніше
всi подiї